Chuyện Tiên Tri Thần Kỳ số 4 – Chương Trình Khoa Học Huyền Bí – Thầy Châu Hoàng Quốc Hoa – Đệ Nhất Tử. Vi Phong Thủy